بایگانی‌های آب انبار | مهرنوشت
تخریب بنای تاریخی مشترک مسلمانان و زرتشتیان یزد 13 اسفند 1397
در پی بی توجهی نهادهای متولی رخ داد

تخریب بنای تاریخی مشترک مسلمانان و زرتشتیان یزد

مهرنوشت - بخشی از بنای تاریخی مشترک مسلمانان و زرتشتیان یزد، تخریب شد.