بایگانی‌های اشتغال روستایی | مهرنوشت
اجرای طرح های اشتغال روستایی با رویکرد تکمیل پرونده های نیمه تمام 18 اسفند 1397
معاون اقتصادی استاندار يزد بيان كرد:

اجرای طرح های اشتغال روستایی با رویکرد تکمیل پرونده های نیمه تمام

مهرنوشت - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار با تاكيد بر توجه به بازدهي نهايي سرمايه در فعاليت هاي اقتصادی گفت: راستي آزمايي و نظارت بر اجراي طرح هاي اشتغال روستايي با رويكرد تكميل پرونده هاي نيمه تمام جهت دهي شود.