بایگانی‌های زبان | مهرنوشت
بی مهری شهروندان یزدی به باستانی ترین گویش پارسی  15 آذر 1397
بررسی مهرنوشت از غریبی لهجه یزدی

بی مهری شهروندان یزدی به باستانی ترین گویش پارسی 

مهرنوشت: گویش و لهجه یزدی که به عنوان یکی از باستانی ترین گویش های فارسی شناخته می شود؛ با بی مهری نسل جدید شهروندان یزدی به این سفیر فرهنگی مواجه شده است.