بایگانی‌های قنات | مهرنوشت
جدال سنت و مدرنیته در طولانی ترین قنات جهان 15 آذر 1397

جدال سنت و مدرنیته در طولانی ترین قنات جهان

مهرنوشت - وقتی حس افتخار در قناتی به بلندای سه هزار سال در چاه های مدرنیته مدفون می شود تا نسلی تشنه از خود بر جای گذارد .