بایگانی‌های پسماند صنعتی | مهرنوشت
لزوم راه‌اندازی کارگروه ویژه مدیریت پسماند صنعتی 18 دی 1397
مدیرکل محیط زیست یزد خبر داد عنوان کرد

لزوم راه‌اندازی کارگروه ویژه مدیریت پسماند صنعتی

مهرنوشت - مدیرکل محیط زیست یزد با اشاره به اینکه پسماند صنعتی به عنوان یکی از دغدغه‌ های جدی و تاثیرگذار بر محیط زیست است گفت: پسماندهای صنعتی تهدیدی برای محیط زیست و انسان به شمار می رود.