بایگانی‌های کارفما | مهرنوشت
01 بهمن 1397
کارگر و کارفرما یک خانواده‌اند

مهرنوشت - رابطه کارگر و کارفرما در بخش خصوصی اصیل که در بخش‌های تجارت، صنعت و کشاورزی فعالیت می‌کند، از دیرباز یک رابطه خانوادگی بوده است.